Περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ

24/12/2013  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Την  1-1-2014   αίρεται  το  νομοθετικό  προστατευτικό  πλαίσιο   του συνόλου  της  περιουσίας  των  ελλήνων  δανειοληπτών που  θεσπίστηκε  επί  υπουργικής  θητείας  Παπαθανασίου . Οι  δανειολήπτες  και  οι  ευρύτερες  οικογένειες  τους  ανέμεναν  μία  γενναία  νομοθετική  ρύθμιση  που  θα  τους  παρείχε  ουσιαστική  προστασία στα  πλαίσια  ενός  δίκαιου  συστήματος  ρύθμισης  των  οφειλών  τους , ενώ  η  κοινωνία  εν  συνόλω  ανέμενε  η  βουλή  να  νομοθετήσει  υπέρ  της  κοινωνικής  συνοχής  και  του  γενικότερου  δημοσίου  συμφέροντος .   

Η  πολιτεία , παρά  τις  πιέσεις  της  Τρόικας  για  πλήρη  απελευθέρωση  των  πλειστηριασμών  εισήγαγε  στην  Βουλή  προς  ψήφιση  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος  δια  του  αρμοδίου  Υπουργού  κ.  Χατζηδάκη,  νομοσχέδιο  για την αναστολή των πλειστηριασμών, την προστασία των δανειοληπτών και διατάξεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο , όπου  προβλέπεται ,  ότι τυγχανουν  προστασίας, οι  δανειολήπτες  που  πληρούν σωτευτικά  τα  ακόλουθα  κριτήρια α) η αντικειμενική αξία του ακινήτου τους να  μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, β) το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, να είναι μικρότερο ή ίσο των 35.000€, η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους να  είναι μικρότερη ή ίση των 270.000€ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να  μην υπερβαίνει τις 15.000€, ρητώς εξαιρουμένων καταθέσεων και κινητών αξιών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.

Η  εφαρμογή  των  προστατευτικών  διαταξεων  βρίσκεται  σε  άμεση  εξάρτηση  από  την  καταβολή  δόσεων  ίσων  με  ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός των  δανειοληπτών, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν ξεπερνά 15.000€  και επιπλέον ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Ειδική  ρύθμιση  αφορά  εμπόρους  και  ελευθερους  επαγγελματίες  ,  για  τους  οποίους το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης  και  όχι  30% που προέβλεπε  αρχικά το νομοσχέδιο .

Προσεκτική  νομική  προσέγγιση  του  εν  λόγω  νομοσχεδίου,   αναδύει  σοβαρότατους  προβληματισμούς , αφενός  για  την  ουσιαστική  προστασία  που  προσφέρει  στους  δανειολήπτες εν  συνόλω   και  αφετέρου  για  την  νομική  πρακτική  εφαρμογή  του. 

Τα  θετικά  σημεία  του  νομοσχεδίου εστιάζονται  στην  προσαρμογή  της  μηνιαίας  δόσης,  ανάλογα  με  τα  καθαρά  εισοδήματα  μισθωτών  και  συνταξιούχων  , στο  ύψος  των  εισοδηματικών  και  περιουσιακών  κριτηρίων  που εν τέλει ορίστηκαν ανώτερα  από  όσα  είχαν  δεί  το  φως  της  δημοσιότητας,  καθώς  και  στην  προστασία  των  εγγυητών , οι  οποίοι  πλέον  προστατεύονται  ακόμη  κι  αν  δεν  πληρούν  τις  ανωτέρω  προυποθέσεις , για  όσο  χρονικό  διάστημα  ο  πρωτοφειλέτης  βρίσκεται  σε  καθεστώς  προστασίας.  

Παρα  ταύτα παρατηρούνται  εξαιρετικά  σοβαρές  αντισυνταγματικές  ανισότητες  μεταξύ  των  δανειοληπτών   που  βασίζονται  στην  ιδιότητα  τους. Ενώ,  για  τους  μισθωτούς  και  συνταξιούχους το  ύψος  της  μηνιαίας  δόσης   τέθηκε  αναλογικά  με  το  ετήσιο  εισόδημα  τους ,  για  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  και  τους  εμπόρους το  ύψος  της  δόσης  τέθηκε  αναλογικά  με  την  τελευταία  ενήμερη  δόση των δανείων  τους ,  χωρίς  καμία  αναλογική  εξάρτηση από  το  ετήσιο εισόδημα  τους . Κατ  αυτό  τον  τρόπο  και  με  δεδομένο  ότι  οι  έμποροι  και  όσοι  από  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  δεν  τυγχάνουν  προστασίας  ούτε  με  τον  νόμο 3869/2010  ,  τον  γνωστό  ως  «νόμο  Κατσέλη» , όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  με  τον  νόμο  4161/2013,  μετά  βεβαιότητας , λόγω  της  σφοδρής  συρρίκνωσης  των  εισοδημάτων  τους  και  ως  εκ  τούτου  της  οικονομικής  αδυναμίας , ως  προς  την  καταβολή  της  προβλεπόμενης  δόσης  θα  απωλέσουν  την  κύρια  κατοικία  τους  και  την  λοιπή  περιουσία  τους  εν  συνόλω . Είναι  δε  αξιοπρόσεκτο,  ότι  στην  αιτιολογική  έκθεση  εκλείπει  οιαδήποτε  αναφορά  ποια  στοιχεία  λήφθηκαν  υπόψη  και  προσδιορίστηκε  το  ύψος  της  μηνιαίας  δόσης  στο  20%  επί  της  τελευταίας  ενήμερης  δόσης  και  αφετέρου  για  ποιο  ειδικότερο  λόγο  οι  έμποροι  και  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  τυγχάνουν  προστασίας  με  σαφώς  δυσμενέστερους  και  δυσβάσταχτους  όρους ,  την  χρονική  στιγμή  που  λόγω  των  αντικειμενικών  κριτηρίων  διαβίωσης , είναι  εξαιρετικά  ελάχιστες  έως  μηδενικές, οι  περιπτώσεις  φορολογικών  δηλώσεων  που  δεν  ανταποκρίνονται  στην  πραγματική  οικονομική - εισοδηματική τους  κατάσταση .   

Ακρως  ατυχής  τυγχάνει  η  πρόβλεψη  για  τους  τρίτεκνους  και  πολύτεκνους  δανειολήπτες ,  για  τους  δανειολήπτες  που  φέρουν  αναπηρία  67%  και  για  τους  δανειολήπτες  που  βαρύνονται  φορολογικά  από  άτομα που  φέρουν  αναπηρία  67%,  με  αποτέλεσμα,  ενώ  για  τις  εν  λόγω  κατηγορίες  δανειοληπτών  ορίστηκε , ως  ειδική  πρόβλεψη,  τα  παραπάνω  όρια  των  σωρευτικών  κριτηρίων  να  προσαυξάνονται  κατά  10%, το  ποσοστό, στο  οποίο  ορίζεται  η  μηνιαία  δόση  παρέμεινε  σταθερό,  ήτοι  καταβάλλουν  την  ίδια  ακριβώς  δόση  με  τους  λοιπούς  δανειολήπτες  με  μοναδική  διαφορά  το  όριο  των  15.000  ευρώ  ανήλθε  σε  20.000 ευρώ  μετά  από  διορθωτική παρέμβαση  του αρχικού νομοσχεδίου.  Κατ  αυτό  τον  τρόπο,  αν  και  καλύπτεται  μεγαλύτερος  αριθμός  δανειοληπτών,   ουδεμία οικονομική  ελάφρυνση  στην  πραγματικότητα  θα  λάβει  χώρα  ,  η  οποία  και  σαφώς  επιβαλλεται   λόγω  των  ιδιαζουσών  καταστάσεων  που  συντρέχουν  στο  πρόσωπο  τους . Το  πρόβλημα  σαφέστατα  εντείνεται,  όταν  τα  ανωτέρω  χαρακτηριστικά,  φέρει  δανειολήπτης  που  είναι  έμπορος  ή  ελεύθερος  επαγγελματίας ,  ο  οποιος  υποχρεούται  και  σ΄ αυτή  την  περίπτωση να  καταβάλει  το  20% της  τελευταίας  ενήμερης  δόσης . Καμία  λοιπόν  ουσιαστική  πρόνοια  για  τις  προρρηθείσες  κατηγορίες  δανειοληπτών .   

Καταφανής  είναι  και  η άνιση  μεταχείρηση  μεταξύ  εργένη  δανειολήπτη  και  δανειολήπτη , με  ένα  ή  δύο  παιδιά,  οι  οποίοι  και  εξισώνονται.  Και  για  τις  δύο  κατηγορίες  αφενός  προβλέπονται  τα  ίδια  περιουσιακά  και  εισοδηματικά  κριτήρια  και  αφετέρου  η  καταβολή  ισόποσης  δόσης . Είναι  αναγκαία  νομοθετική  παρέμβαση  ως  προς την  προσαύξηση  των  εισοδηματικών  και  περιουσιακών  κριτηρίων  για  την  δεύτερη  κατηγορία  δανειοληπτών  καθώς  και  η  καταβολή  εκ  μέρους  τους  μικρότερου  ποσοστού  στην  καταβολή  της  δόσης .   

Παντελής  απουσία  λογικής  θεώρησης , αναδύεται  από  την πρόβλεψη,  ότι  το  ποσοστό της  καταβαλλόμενης  δόσης  του  10%  ή  20%  θα  προσδιορίζεται  επί  του  ετήσιου  εισοδήματος που  σύμφωνα  με  την  αιτιολογική  έκθεση  λαμβάνεται  υπόψη  το οικονομικό  έτος 2013  και  ως  εκ  τούτου  το  ανωτέρω  ποσοστό  εφαρμόζεται  επί  του  ετήσιου  εισοδήματος  του  έτους  2012 . Η  πρόβλεψη  καθίσταται  προβληματική  για   τις  περιπτώσεις , όπου  δανειολήπτης  το  έτος  2012  (οικονομικό  έτος  2013)  εργαζόταν ή  δραστηριοποιούταν σε  οιαδήποτε  μορφή  επιχειρηματικού  ,  εμπορικού  ή  άλλου  επαγγελματικού  τομέα  και  το  έτος  2013  (οικονομικό  έτος  2014)  έμεινε  άνεργος  ,  ή  μειώθηκαν  οι  αποδοχές  του  και  τα  εισοδήματα  του ,  λόγω  χάριν  για  τους  μισθωτούς  μετατροπής  της  συμβάσεως  του  από  πλήρους  απασχολήσεως  σε  μερικής  ,  ή  υπογραφής  ατομικής  συμβάσεως  εργασίας  ,  η  οποία  τείνει  να  γίνει  ο  κανόνας  και  η συνήθης  πρακτική  μεγάλων  επιχειρήσεων .   Ορθότερο  λοιπόν,  καθίσταται  το  ποσό  της  δόσης  να  προσδιορίζεται  από  την  τελευταία  μισθοδοσία  του  μισιθωτού  δανειολήπτη  ή  την  τελευταια  σύνταξη  του  συνταξιούχου  δανειολήπτη  πριν  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  για  την  υπαγωγή  στο  προστατευτικό  καθεστώς   καθώς  και  μεταβολή  της  δοσης,   εαν  εν  τω  μεταξύ  μεταβληθούν  οι  αποδοχές  του ή  η  σύνταξη  του  . Οσο  αφορά  τους  εμπόρους  και   ελεύθερους  επαγγελματίες  το  ποσό  της  δόσης  πρέπει  με  νομοθετική  τροποποίηση  να   προσδιορίζεται από  το  μέσο  καθαρό  εισόδημα  των  τελευταίων  έξι  μηνών,  χρονικό  διαστημα  το  οποίο  και  καταδεικνύει  την  αληθή  εισοδηματική  του  κατάσταση.

Αξιοσημείωτη  καθίσταται,   η  τεθείσα  προυπόθεση  υπαγωγής  στο  προστατευτικό  καθεστώς,  της  υποχρέωσης  του  δανειολήπτη  να  καταγράψει  τις  κινήσεις  των  λογαριασμών  του , που  ξεπερνούν  το  ποσό  των  1.000  ευρώ  τους  τελευταίους  24  μήνες  πριν  την  υποβολή  της  υπεύθυνης  δήλωσης ,  όταν  η  προυπόθεση  αυτή  ουδόλως τέθηκε , ως  κριτήριο , για  την   υπαγωγή  στον  νόμο,  αφού  ως   κριτήριο  τέθηκε  η  ύπαρξη  καταθέσεων  χρηματικού  ποσού  μέχρι  15.000  ευρώ . Η  αιτιολογική  έκθεση , ουδόλως  προβαίνει  σε  οιαδήποτε  σχετική  αναφορά για  το  σκεπτικό  στο  οποίο  βασίστηκε  και  τέθηκε  εν  τέλει  η  εν  λόγω υποχρέωση. 

Σε  επίπεδο  καταλογισμού  των  καταβολών των  δόσεων  κατά  την  περίοδο  απαγόρευσης  πλειστηριασμού,  προβλέφθηκε  ότι  τα  καταβαλλόμενα  χρηματικά  ποσά  αφαιρούνται  από  το  ανεξόφλητο  υπόλοιπο  και  καταλογίζονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  423  του Αστικού  Κώδικα ,  το  οποίο  προβλέπει  αρχικά  εξόφληση    εξόδων,  κατόπιν  τόκων  και  στο  τέλος  κεφαλαίου . Ως  εκ  τούτου, οι  καταβολές  όλο αυτό  το  χρονικό  διάστημα,  ουδόλως  εξοφλούν  μέρος  του  δανείου,  αν  ληφθεί  υπόψιν ότι το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  δανειολήπτων,  δεν  βρίσκεται  σε  ενήμερη  δανειοληπτική  κατάσταση, αλλά  πραγματοποιούνται  μόνο  για  την  εξασφάλιση  της  προστασίας  της  κύριας  κατοικίας.

Νομική  ασάφεια  προκύπτει  από  την   πρόβλεψη  της  υποχρεωτικής  υπαγωγής  του  δανειολήπτη , εντός  διμήνου  από  την  έκδοση  διαταγής  πληρωμής  με  επιταγή  προς  εκτέλεση  με  ποινή  στην  ουσία  της  άρσης  της  προστασίας , εαν  ληφθεί  υπόψη  ότι , κατά  τον  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας , εντός  τριών  εργάσιμων  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της   διαταγής  πληρωμής  με  επιταγή  προς  εκτέλεση , δύναται  το  πιστωτικό  ίδρυμα  να  προβεί  σε  κατάσχεση  της  κινητής  και  ακίνητης  περιουσίας  και  σαφώς  της  πρώτης  κατοικίας.  Καθίσταται    αντικειμενικά  αδύνατο,  ο  δανειολήπτης  σ΄ αυτή  την  τριήμερη  προθεσμία  να  προβεί  στην  προβλεπόμενη  λεπτομερή  καταγραφή  των  κινήσεων  λογαριασμών  που  ξεπερνούν  το  ποσό  των  1.000  ευρώ  τους  τελευταίους  24  μήνες  και  επιπρόσθετα,  αφού  υποβάλει  όσα  ο  νομοθέτης  τον  υποχρεώνει  στο  πιστωτικό  ίδρυμα,  να  ασκήσει  την  προβλεπόμενη  από  τον  νόμο  ανακοπή  και  αίτηση  αναστολής  έτσι  ώστε  να  σώσει  την  κύρια  κατοικία  του  και  την  περιουσιά  του  εν  γένει.  Επομένως,  στο  σημείο  αυτό,  θα  πρέπει   νομοθετικά  το  χρονικό  διάστημα  των  δύο  μηνών  να  αναχθεί  σε  χρονικό  διάστημα  αναστολής,  τόσο  για  την  προαναφερόμενη τριήμερη  προθεσμία , όσο  και  την δεκαπενθήμερη  προθεσμία  άσκησης  ανακοπής  κατά  της  διαταγής  πληρωμής  με  επιταγή  προς  εκτέλεση  .

Είναι  χαρακτηριστική  επίσης  η  απουσία  οιασδήποτε  πρόβλεψης  για  τους  δανειολήπτες  ,  των  οποίων  τα  δάνεια  έχουν  μεταβιβαστεί  σε  ξένα  funds,  όπως  σημαντικότατο  τμήμα  των  δανείων  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  όπου  οι  δανειολήπτες  τυγχάνουν  πλήρως  εγκλωβισμένοι  ,  διότι  όταν  επιχείρησαν  να  προβούν  σε  ρύθμιση  ,  ή  να  προστατευτούν  με  το  «νόμο  Κατσελη»  έλαβαν  έγγραφη  απάντηση  ,  ότι  λόγω  της  μεταβιβάσεως  των  δανείων  τους  εξαιρούνται  οιασδήποτε  προστασίας .  Καθίσται  επομένως,  αναγκαία  μία  σαφής  και  συγκεκριμένης  πρόβλεψης  για  την  συγκεκριμένη  μερίδα  δανειοληπτών,  ως  προς  την  προστασία  τους .

Κρινοντας  εν  συνόλω  το  εν  λόγω  νομοσχέδιο,  χωρίς  καμία  αφοριστική  διάθεση,  καθίσταται  πασιφανές  ότι  απαιτούνται  άμεσες  διορθωτικές  νομοθετικές  παρεμβάσεις , προκειμένου  να  προστατευτεί  όσο  το  δυνατόν  ευρύτερο  φάσμα  δανειοληπτών  ,  σε  αποκατάσταση  των  ανεπίτρεπτων  αντισυνταγματικών  διακρίσεων  βάση  επαγγελματικής  ιδιότητας  και με  βασικό  γνώμονα,  την δίκαιη  εξίσωση κάθε κατηγορίας δανειολήπτη  με βάση το εισόδημα του  και  την  οικογενειακή  του  κατάσταση .  Σε  διαφορετική  περίπτωση,  ανοίγει  διάπλατα  η  τελευταία  κερκόπορτα  των  πλειστηριασμών  της  κύριας  κατοικίας  των  δανειοληπτών  με  επώδυνες  και  καταστροφικές  συνέπειες  για  ολόκληρη  την  ελληνική  οικονομία  και  κοινωνία .  

επιστροφή