Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες σχετικές με ακινητα

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 του νέου νόμου 4223/2013 για Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων :

Είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου, αν δεν προσκομισθεί μέχρι τη συζήτησή της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού   και  συγκεκριμένα το πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται, ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.

Δεν  έχει διευκρινιστεί ακόμα αν αυτό περιλαμβάνει τις αγωγές εμπραγμάτου δικαίου που κατατέθηκαν πριν από 1.1.2014 και συζητούνται μετά από 1.1.2014.

Σχετική ΠΟΛ : ΠΟΛ 1279/30.12.2013, ως  προς την  έκδοση του πιστοποιητικού καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. για έτος 2014

επιστροφή