ΜΠΡΑΘ 9521/2013 (ασφαλιστικά μέτρα) Ελλειψη δικαιοδοσίας πολιτικών δικαστηρίων για διαφορές σχετικές με τις απολύσεις εργαζομένων από την κατάργηση της ΕΡΤ

Η αιτηση εργαζόμενης απορρίφθηκε ως απαράδεκτη . 

Στο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης αναφέρονται τα ακόλουθα :η αίτηση  είναι απαράδεκτη και συνεπώς απορριπτέα λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου αυτού, η οποία ως διαδικαστική προϋπόθεση της Δίκης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως διοτι με  την ΚΥΑ 02/11-06-2013 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε στο μεν άρθρο 1 ότι καταργείται η ΕΡΤ ΑΕ και στο άρθρο 3 ότι λύονται οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της και επιπλέον στις περιπτώσεις στις οποίες αφορά, η εν λόγω υπουργική απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής σύμβασης εργασίας. Ήδη η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμόν 236/2013 Απόφαση του διαπίστωσε τη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων ενόψει του γεγονότος ότι επιχειρείται μονομερής επέμβαση σε συμβατικό δεσμό. Συνεπώς η ένδικη υπόθεση είναι διαφορά που απορρέει από την έκδοση της υπ' αριθμ. 02/11-06-2013 ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία συνεχίζει να παράγει έννομες συνέπειες στο εργασιακό καθεστώς της αιτούσας χωρίς να έχει έως σήμερα ακυρωθεί, έννομη συνέπεια που μπορεί να απαγγελθεί μόνο από τα Διοικητικά Δικαστήρια στα οποία υπάγεται η κρινόμενη διαφορά. 

 

επιστροφή