Αγωγή δανειολήπτη κατα του fund Grifonas , όπου πουλησε τα στεγαστικά δάνεια το Ταμειο Παρακαταθηκων και δανείων

 

Στο  αδιέξοδο  που  βρίσκονται οι  δανειολήπτες   του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  λόγω της τιτλοποίησης  και  εκχώρησης  των  στεγαστικών  τους  δανείων  τους  στην  εταιρία  ειδικού  σκοπού  Grifonas  και  στον  εγκλωβισμό  τους  λόγω  της  μη  δυνατότητας  τους  αφενός  για  οπαιασδήποτε  ρύθμιση  των  δανείων  τους  και  αφετέρου  της  μη  εφαρμογής  του  νόμου  Καστέλη,  εφόσον  δεν  έχουν  κάποια  άλλη  ληξιπρόθεσμη  οφειλή , η  λύση  δίδεται  μέσω  των  επιταγών  που  θέτει  η  διάταξη  του  άρθρου  288  του  Αστικού  Κώδικα  ,  η  οποία  απαιτεί  κάθε σύμβαση  να  λειτουργεί  και  να  εκτελείται βάση  της  καλής  πίστης  και  των  συναλλακτικών  ηθών  και  αφετέρου   των συνταγματικών  αρχών της οικονομικής ελευθερίας , αναλογικότητας,  ισότητας αλλά και ίσης μεταχείρισης των πολιτών. 

Ηδη στην  Θεσσαλονίκη  καταθέσαμε  την πρώτη  αγωγή  δανειολήπτη  κατά  του  προαναφερόμενου  fund  με  την  οποια  ζητάμε  την  μείωση  της  μηνιαίας  δόσης  του  δανείου  του , άτοκη  χρονική  επιμήκυνση  της  δανειακής  του  σύμβαση  καθώς  και  ασφαλιστικά  μέτρα  για  την   άρση  της  παρακράτησης  του  μηνιαίου  μισθού  τους  κατά  το  ποσό  της   μείωσης  της  μηνιαίας  δόσης  του  δανείου.

Κατ  αυτό  τον  τρόπο  ζητούμε  να  αποκατασταθεί  μία  κατάσταση,  η  οποια  σαφώς  δεν  μπορεί να γίνει ανεκτή από την εν γένει έννομη τάξη ,  με  το  να  προστατεύεται ορισμένη μερίδα Ελλήνων πολιτών , πολύ δε περισσότερο , να  προστατευονται   ορισμένοι μόνο εκ των δανειοληπτών - δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων- του Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων, και να αφήνονται απροστάτευτοι άλλοι , αυτοί των οποίων τα δάνεια τιτλοποιήθηκαν.  

Θεωρώ  ότι  η ελληνική  δικαιοσύνη  θα   προστατέψει τους  δανειολήπτες  που  η  Πολιτεία εγκατέλειψε  απροστάτευτους,  και  που εν αγνοία  τους  και  χωρίς  καμία απολύτως  υπαιτιότητα  και  ευθύνη  τους  βρέθηκαν  σε ομηρία  και  οι  οποίοι σαφώς  και  έχουν  την βούληση να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, πλην όμως με τρόπο προσαρμοσμένο  στην ατομική οικονομική τους κατάσταση , όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατόπιν των κατακόρυφων μειώσεων που έχουν επέλθει στις αποδοχές τους . Κάθε  άλλη  κατάσταση  κατά  τη  γνώμη  μου  δεν  είναι  ανεκτή  από  την  ελληνική  έννομη  τάξη».

 

επιστροφή