ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

  Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ΄υπαριθμόν 246/2018 απόφαση οριοθέτησε τα δικαιώματα των δανειοληπτών – οφειλετών και τις υποχρεώσεις τραπεζών και λοιπών χρηματοδοτικών φορέων αντίστοιχα, που απορρέουν απο τον Κώδκα Δεοντολογίας Τραπεζών καθώς και τις συνέπειες παραβιάσεως του σε συνδυασμό  με τις αρχές της καλόπιστης συναλλακτικής αντιμετώπισης των δανειοδοτικών και λοιπών χρηματοδοτικών συμβάσεων.  

 

Ειδικότερα , το Δικαστήριο έκρινε ότι

 

1.    Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 1 παρ 2 του ν. 4224/2013 θεσπίστηκε για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ο Κώδικας Δεοντολογίας, που η εφαρμογή του επιτάσσει την υποχρεωτική τήρηση των διαδικασιών του, πριν την καταγγελία της πιστωτικής σύμβασης και εκκινήσει νομικές ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης. Η τράπεζα εκτός των άλλων υποχρεώσεων της στα πλαίσια του εφαρμογής του, οφείλει να καταβάλει  κάθε εύλογη προσπάθεια για να συνεργαστεί με τον δανειολήπτη, καθ όλη την διάρκεια του σταδίου της αξιολόγησης του, προκειμένου να προσδιορίσει με ακρίβεια την ικανότητα του για αποπληρωμή του χρέους με στόχο να καταλήξουν σε μία κατάλληλη λύση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την συμμόρφωση της προς τις εποπτικές του υποχρεώσεις.

2.    Από τους στόχους του Κώδικα στα πλαίσια των 5 Σταδίων της ΔΕΚ, ο Κώδικας εξειδικεύει τις σχετικές με την καταγγελία υποχρεώσεις που απορρέουν από την αντικειμενική (συναλλακτική) καλή πίστη κατά το στάδιο που προηγείται της άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας (ΑΚ 281), όπως το περιεχόμενο της συναλλακτικής καλής πίστης διαμορφώθηκε ειδικότερα στο χώρο των πιστωτικών συναλλαγών υπό τη σοβούσα οικονομική κρίση που οδήγησε στην αλματώδη αύξηση του αριθμού των καθυστερούμενών οφειλών.

3.    Η τήρηση των διαδικασιών του Kώδικα Δεοντολογίας δεν θα πρέπει να γίνεται προσχηματικά αλλά ουσιαστικά και ως εκ τούτων, η «κατάλληλη» πρόταση που η ίδια υποβάλει, ή η αξιολόγηση της αντιπρότασης του δανειολήπτη  θα πρέπει να λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα.

4.    Σε περίπτωση καθυστέρησης αποπλήρωμης και δυσχέρειας εκ μέρους του δανειολήπτη, η τράπεζα θα πρέπει να τηρήσει απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας  δρώντας αυστηρά  στα πλαίσια της συναλλακτικής καλής πίστης και των χρηστών ηθών πριν την καταγγελία της σύμβασης .

5.    Η εταιρία που σύναψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (σε ελβετικό φράγκο), δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, λόγω της ανατροπής της συναλλαγματικής ισοτιμίας ελβετικού φράγκου/ευρώ και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που έπληξε τον κλάδο των κατασκευών, στον οποίο δραστηριοποιείται η ανακόπτουσα. Οι συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας από την χρηματοδοτική μίσθωση, κατέστησαν ιδιαιτέρως επαχθείς και το συμφωνηθέν αντάλλαγμα καταχρηστικά υπέρμετρο σε σχέση με την αντιπαροχή ενώ από την άλλη πλευρά η τράπεζα κεφαλαιοποίησε κέρδη εκ της συμβάσεως που προέρχονταν ακριβώς από την ως άνω ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

6.    Ο χρηματοδοτικός φορέας, αν και είχε υποχρέωση, ως πιστωτικό ίδρυμα με την κοινωνική, οικονομική και πολιτική σημασία που αυτό συνεπάγεται και υπαγόμενο σε υποχρεωτικούς κανόνες δεοντολογίας, ως προς την διευθέτηση καθυστέρησης των οφειλών αλλά και τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών δεν προέβει ούτε σε κατάλληλη λύση ρύθμισης, ούτε σε κατάλληλη πρόταση οριστικής διευθέτησης και απέρριψε χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της εταιρίας, τηρώντας προσχηματικά τον Κώδικα Δεοντολογίας και  ενεργώντας καταχρηστικά κατά παράβαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας, των αρχών της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών .

 

Με βάση τα ανωτέρω κρίθηκε  η συμπεριφορά του χρηματοδοτικού φορέα καταχρηστική , ακυρώθηκε ο εκτελεστός τίτλος βάση του οποίου διενεργήθηκε αναγκαστική εκτέλεση και αφαιρέθηκε το ακίνητο από την εταιρία και διαταχθηκε η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.

ΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Δέχεται την ανακοπή και την αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση.

Ακυρώνει!) την από 22.02.2017 επιταγή προς απόδοση των ακινήτων που αναφέρονται σε αυτήν, κάτωθι του επικυρωμένου αντιγράφου πρώτου απογράφου εκτελεστού της α) υπ: αριθ. ………………. της υπ' αριθ. ……………….. σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, β)υπ' αριθ. ………….. τηςυπ" αριθ. ……………. πράςεως τροποποίησης της υπ' αριθ. …………… σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και γ) υπ αριθ. ………… της υπ' αριθ. ……………… πράξεως τροποποίησης της υπ' αριθ. …………….. άπασες οι ανωτέρω πράξεις τροποποίησης, συμβάσεις και απόγραφα της συμβολαιογράφου Αθηνών ………………….. και 2) την αποβολή της ανακόπτουσας από τα ακίνητα τα διαλαμβανόμενα στην υπ" αριθ. ……………………. έκθεση αποβολής και εγκατάστασης του Δικαστικού Επιμελητή Πρωτοδικείου Αθηνών, ……………………

Υποχρεώνει την καθ’ ης, κατά το χρόνο που η παρούσα απόφαση καταστεί αμετάκλητη, να αποδώσει στην ανακόπτουσα τη χρήση των επί πολυκατοικίας κείμενης στην Αθήνα (επί των οδών ……………. και …………….. 6) οριζοντίων ιδιοκτησιών και συγκεκριμένα του υπό στοιχείο Δ- 1 διαμερίσματος γραφείου του 4ου ορόφου εμβαδού 199,10 τ.μ με αποθήκη υπογείου επιφάνειας 2,70 τ.μκαι του υπό στοιχείο Δ2 διαμέρισμα - γραφείο του 4ου ορόφου εμβαδού 110,60 τ.μ με αποθήκη στο υπόγειο επιφάνειας 2,70 τ.μ.

 

 

 

επιστροφή