Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 342/2014

 

Δεν μπορούσε, επομένως, αυτός να γνωρίζει εκ των προτέρων τις συμβατικές δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει. Και ναι μεν ο επίμαχος όρος ήταν σαφώς διατυπωμένος από γραμματική άποψη, πλην, όμως, μόνη η σαφήνεια αυτή δεν αρκεί, κατά τα διαλαμβανόμενα στην οικεία μείζονα σκέψη, προκειμένου να κριθεί ως έγκυρος βάσει των κριτηρίων, που ο ν. 2251/1994 και η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ θέτουν, αφού, εξαιτίας της παραπάνω αοριστίας του ως προς τις οικονομικές συνέπειές του, οδηγεί ουσιαστικά στη διάψευση των τυπικών και δικαιολογημένων προσδοκιών του καταναλωτή - πελάτη αναφορικά με την εξέλιξη της συναλλακτικής του σχέσης με την Τράπεζα (ΑΠ 1219/2001 ΔΕΕ 2001.1128). Για τους λόγους αυτούς το παρόν Δικαστήριο πιθανολογεί ότι η ως άνω από 23-05-2014 αγωγή των δανειοληπτών θα γίνει δεκτή και θα αναγνωριστεί η ακυρότητα των ανωτέρω όρων ως καταχρηστικών (βλ. προσκομιζόμενες με αριθμό ΠΠρΞανθ23/2014 και ΜΠΡεθ192/2014). Περαιτέρω πιθανολογείται ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4.222/2013 διότι: 1) το ακίνητο  επί  της  οδού  Μινωτή 15 στην πόλη της Πτολεμαΐδας, για την προστασία του οποίου και  υπέβαλε τη με αριθμό 489/29-02-2014 υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος στη διάταξη του άρθρου 2 εδ.α αποτελεί την κύρια κατοικία του, στην οποία και φιλοξενείται από τους επικαρπωτές, γονείς του, όπως έχει δηλωθεί ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός του οικονομικού έτους 2013, 2) η αντικειμενική αξία του ανωτέρω ακινήτου του δεν υπερβαίνει τις 200.000€, αλλά ανέρχεται σήμερα στις 112.535,44€, 3) οι οφειλές του στην καθ’ ης δεν προέκυψαν ούτε: α) από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αλλά ούτε και προέκυψαν β) από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α` 151). Αντιθέτως προκύπτουν από δυο συμβάσεις στεγαστικού δανείου που υπέγραψε με την καθ’ ης τράπεζα, όπως αναφέρεται πιο πάνω, 4) το ετήσιο δηλωθέν ατομικό του εισόδημα, δεδομένου ότι δεν είναι έγγαμος, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης και όπως προκύπτει από τη τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός του οικονομικού έτους 2013 είναι μικρότερο των 35.000€ και συγκεκριμένα είναι της τάξεως των μόλις 30€ ετησίως, προερχόμενο από την εκμίσθωση ενός ιδιόκτητου, κατά ποσοστό 50%, αγροτεμαχίου του, όπως περιγράφεται και κατωτέρω (βλ. φορολογική δήλωση), 5) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του είναι μικρότερη από 270.000€ και συγκεκριμένα τυγχάνει κύριος: α) κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100%, ενός οικοπέδου μετά ανεγερθέντος κτίσματος εντός αυτού, που ευρίσκεται επί της οδού Αλ. Μινωτή, αριθμός 15, στη Πτολεμαΐδα, της δε επικαρπίας ανήκουσας στους δύο γονείς του, Αναστάσιο και Ηλιοστάκτη Βούρα, σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, βάσει του υπ’ αριθμόν 4157/07.04.2000 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου, Τερζοπούλου-Τζινιέρη Αθηνάς του Βασιλείου, που νομίμως μετεγράφηκε στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Εορδαίας, βάσει του υπ’ αριθμ. 2767/21.04.2000 πιστοποιητικού του ως άνω Υποθηκοφυλακείου και το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του με αντικειμενική αξία σήμερα την προαναφερόμενη (112.535,44€) και β) κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% ενός αγροτεμαχίου, που ευρίσκεται στη κτηματική περιοχή Κουνούφ Γιόλου στη Πτολεμαΐδα Κοζάνης, εκτάσεως 3.881τ.μ., το οποίο και εκμισθώνεται με μηνιαίο μίσθωμα 5€, αποτελούντος τούτου το μοναδικό εισόδημά του εκ ποσού 30€ ετησίως (5€χ 12 μήνες = 60€ / 2= 30€). Η αντικειμενική δε αξία του ανωτέρω ποσοστού του επί του εν λόγω αγροτεμαχίου σήμερα ανέρχεται στις 9.535,62€, 6) το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την 20ή Νοεμβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις 15.000€,  αφού ο μοναδικός καταθετικός λογαριασμός του είναι ο με αριθμό 5251-003978-622 τραπεζικός λογαριασμός του στην καθ’ ης, όπου το υπόλοιπό του την 20η Νοεμβρίου ήταν μηδενικό και 7) δεν πραγματοποίησε καμιά κίνηση ποσού άνω των 1.000€ στους λογαριασμούς του τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της παρούσας υπεύθυνης δήλωσης και ειδικότερα, οι κινήσεις στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό δεν ξεπερνούσαν το ποσό των 1.000€, τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της ως άνω  υπεύθυνης δήλωσής του (βλ. προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα από τα ως άνω έγγραφα). Επίσης πιθανολογήθηκε η ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, προκειμένου να προστατευθεί η προαναφερόμενη κυρία οικία του αιτούντος. Συνακόλουθα, πρέπει η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που  κρίθηκε νόμιμη, να γίνει δεκτή ως και κατ` ουσίαν βάσιμη και πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τα άρθρ.  731 και 732 ΚΠολΔ τα ακόλουθα ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, δηλαδή να υποχρεωθεί η καθ’ ης να ανέχεται  κατ’ εφαρμογή του Ν. 4224/2013 την καταβολή του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε την 28-02-2014, μετατρέποντας το οφειλόμενο ποσό ελβετικών φράγκων σε ευρώ και ειδικότερα: 1) αναφορικά με τη με αριθμό 0010-2251-00002160514/1  τροποποιητική σύμβαση στεγαστικού δανείου, με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία 1,613 και ειδικότερα να ανέχεται προσωρινά την καταβολή του ποσού των 149,35€ και 2) αναφορικά με τη με αριθμό 0010-2251-00002230172  δεύτερη σύμβαση στεγαστικού δανείου, με  βάση την συναλλακτική ισοτιμία 1,634 και ειδικότερα να ανέχεται προσωρινά την καταβολή του ποσού των 77,67€, διότι  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4224/2013 «σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου για τρείς μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού» και στη συνέχεια από την 01-01-2015 και μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της από 23-05-2014 αγωγή των δανειοληπτών α. αναφορικά με τη με αριθμό 0010-2251-00002160514/1 τροποποιητική σύμβαση στεγαστικού δανείου, την  καταβολή των δόσεων και οιασδήποτε άλλης ληξιπρόθεσμης οφειλήςμηςως  εις  βάρος  μουμ48,18 αταθες, μετατρέποντας το καταβαλλόμενο ποσό των ευρώ σε ελβετικό φράγκο με βάση την συναλλακτική ισοτιμία 1,613 και β. αναφορικά με τη με αριθμό 0010-2251-00002230172 δεύτερη σύμβαση στεγαστικού δανείου, την καταβολή των δόσεων και οιοδήποτε ληξιπρόθεσμων οφειλών, μετατρέποντας το καταβαλλόμενο ποσό των ευρώ σε ελβετικό φράγκο με βάση την συναλλακτική ισοτιμία 1,634. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολό τους, ενόψει της δυσχέρειας του εφαρμοσθέντος  κανόνα,  κατ’ άρθρο 179 ΚΠολΔ.

           

                         ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

   ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

   ΔΕΧΕΤΑΙ  την αίτηση.

   ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ προσωρινά την καθ’ ης η αίτηση, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 23-05-2014 ασκηθείσας αγωγής, να ανέχεται κατ’ εφαρμογή του Ν. 4224/2013 την καταβολή του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε την 28-02-2014, μετατρέποντας το οφειλόμενο ποσό ελβετικών φράγκων σε ευρώ και ειδικότερα: 1) αναφορικά με τη με αριθμό 0010-2251-00002160514/1 τροποποιητική σύμβαση στεγαστικού δανείου, με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία 1,613 και ειδικότερα να ανέχεται προσωρινά την καταβολή του ποσού των 149,35€ και 2) αναφορικά με τη με αριθμό 0010-2251-00002230172  δεύτερη σύμβαση στεγαστικού δανείου, με βάση την συναλλακτική ισοτιμία 1,634 και ειδικότερα να ανέχεται προσωρινά την καταβολή του ποσού των 77,67€ και  στη  συνέχεια από την 01-01-2015 και μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως  επί της από 23-05-2014 αγωγή του α. αναφορικά με τη με αριθμό 0010-2251-00002160514/1 τροποποιητική σύμβαση στεγαστικού δανείου, την καταβολή των δόσεων και οιασδήποτε άλλης  ληξιπρόθεσμης οφειλήςμηςως  εις  βάρος  μουμ48,18 αταθες, μετατρέποντας το καταβαλλόμενο ποσό των ευρώ σε ελβετικό φράγκο με βάση την συναλλακτική ισοτιμία 1,613 και β. αναφορικά με τη με αριθμό 0010-2251-00002230172 δεύτερη σύμβαση στεγαστικού δανείου, την καταβολή των δόσεων και οιοδήποτε ληξιπρόθεσμων οφειλών, μετατρέποντας το καταβαλλόμενο ποσό των ευρώ σε ελβετικό φράγκο με βάση την συναλλακτική ισοτιμία 1,634.

   ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ  μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα.

   ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στην Κοζάνη στις 20 Αυγούστου 2014, με την παρουσία και της Γραμματέως Δέσποινας Αλεξοπούλου.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

επιστροφή