ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π.Δ.

 Με  έγγραφο που  διαβιβάστηκε στην Βουλή των  Ελλήνων  τον  Ιανουάριο 2014 ,  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων απαντώντας σε επερώτηση  βουλευτών ,  ως  προς  τα  τιτλοποιημένα  και  εκχωρηθέντα  εκ  μέρους  του  στεγαστικά  δάνεια  ανέφερε,  ότι σε  εφαρμογή του νόμου  3453/2006 και σε εφαρμογή υπουργικών αποφάσεων, πραγματοποίησε το 2006 μεταβίβαση και τιτλοποίηση απαιτήσεων από χορηγηθέντα, έως την 1η Ιουλίου 2004, στεγαστικά δάνεια ισοδύναμης αξίας 950 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία Grifonas Finance No1 PLC και έδρα το Λονδίνο, που δημιουργήθηκε για το σκοπό της τιτλοποίησης.

Επιπλέον  σε  έτερο  έγγραφο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  επίσης  στην  Βουλή  των  Ελλήνων  σε  σχετική  ερώτηση  έτερων  Βουλευτών  , επισημαίνεται  ότι  στον  αριθμό  24.400  ανέρχονται τα στεγαστικά  δάνεια  που  τιτλοποιήθηκαν  και  δεν μπορούν για  τον  λόγο αυτό  να υπαχθούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, επισημαίνοντας  ότι  τυχόν αιτήσεις ρυθμίσεων, που αφορούν σε δάνεια της κατηγορίας αυτής εξετάζονται κατά περίπτωση από το ΔΣ μέσα στο πλαίσιο των συμβατικών δυνατότητων κατ΄ εξαίρεση ανταλλαγής συγκεκριμένου αριθμού αυτών σε δωδεκάμηνη βάση (από 29/8 κάθε έτους, έως 28/8 του επομένου),  το  οποίο  αξιολογεί και μοριοδοτεί (με βάση οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια, προσωπική κατάσταση υγείας κλπ) τα αιτήματα ρυθμίσεων τιτλοποιημένων δανείων και αποφασίζει την αντικατάσταση των πιο οικονομικά αδύναμων δανειοληπτών με άλλα δάνεια και στη συνέχεια προβαίνει στις ισχύουσες ρυθμίσεις εξυπηρέτησης τους. Ο  ανώτερος  αριθμός αυτών είναι 100  δάνεια  ετησίως.

 

Συνέπεια των  ανωτέρω,  είναι  να βρίσκονται  σήμερα  σε ομηρία χιλιάδες δανειολήπτες – δημόσιοι  υπάλληλοι  που πλήττονται από την οικονομική κρίση και την ραγδαία μείωση των μηνιαίων εισοδημάτων τους αδυνατώντας να διευκολυνθούν  με κάποια απο τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις που έχουν θεσμοθετηθεί ( επιμήκυνση , μείωση δόσεων , περίοδο χαριτος κ.λ.π)  με  τις  αποφάσεις  του  ΔΣ  του  ίδιου  του  ΤΠΔ.   

 

Το  χρονικό  της  όλης  υπόθεσης  είναι το ακόλουθο

Η πρώτη τιτλοποίηση του ΤΠΔ  έλαβε  χώρα το Νοέμβριο του 2000 επί Υπουργίας Παπαντωνίου με την απόφαση υπ’ αρ. 2/79834/0049 (ΦΕΚ 11422Β) , σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο τιτλοποίησε τα έσοδά του από το ΤΠΔ για τη δεκαετία 2000-2010.   Αφορούσε  στεγαστικά  δάνεια 740 εκατομμυρίων ευρώ ,  τα  οποία  τιτλοποιήθηκαν  και  εχωρήθηκαν  στην  εταιρία Hellenic Securitisation SA. Ανάδοχοι ορίστηκαν οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank, Eurobank, Merrill Lynch και Εθνική Μάλιστα  σχετική  ειναι  και  η  διάταξη  του  άρθρου 14 του Νόμου 2801/2000 ,  όπου  για  πρώτη  φορά  προβλέπεται η δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να  εκδίδει  και  να  διαθέτει  στο  επενδυτικό  κοινό  στο  εσωτερικό  ή  το  εξωτερικό  αξιόγραφα  με  την  μορφή  των  άυλων  τίτλων

Το  2003 και  ειδικότερα  με  τον  νόμο  3156 /2003  για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίνεται  η  δυνατότητα στις  Τράπεζες  για  μαζικές τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων και έκδοση ομολογιακών δανείων σε εταιρείες ειδικού σκοπού προκειμένου να ενισχύσουν την κεφαλαιοποίησή τους.

Το ΤΠΔ με αυτές τις διατάξεις καθώς  και  με  τους  ειδικούς  νόμους   3371/2005 και Ν. 3453/2006  μπορούσε πλέον να τιτλοποιήσει απευθείας τα στεγαστικά του δάνεια και  όχι απλά τα έσοδα που απέδιδε στο Δημόσιο.

Το  καλοκαίρι  του  2006  με  τις  υπ’ αριθμ. 2/38581/0094/20.7.2006 και 2/48545/0094/28.8.2006 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών , έλαβε  χώρα  η  τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων του ΤΠΔ, τα  οποία  εκχωρήθηκαν  στην εταιρεία ειδικού σκοπού που συστάθηκε για τη μεταβίβαση των τίτλων, Grifonas Finance No.1 Plc  με  έδρα  το  Λονδίνο . Η τιτλοποίηση εν  τέλει  αφορούσε 27.414  αντί  28.422 δάνεια  που  είχε αποφασιστεί αρχικά και  ύψους 950  αντί  991 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη αποπληρωμής το 2039 .

 

Οι  δανειολήπτες  ουδόλως  γνώριζαν  την  τιτλοποίηση  και  εκχώρηση  των  στεγαστικών  τους  δανείων .  Η  πλειοψηφία  αυτών  αν  όχι  το  σύνολο  τους , έλαβαν  γνώση  της  τιτλοποίησης  όταν  υπέβαλαν  στο Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων αιτήσεις  για  να  ενταχθούν σε  κάποια  από τις  ρυθμίσεις εξυπηρέτησης των δανείων  τους .

 

Επί των αιτήσεων  αυτών έλαβαν απάντηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ότι το  στεγαστικό τους  δάνειο τιτλοποιήθηκε βάσει των διατάξεων του αρθρο 9 του Ν. 3453/2006  και των υπ’ αριθμ. 2/38581/0094/20.7.2006 και 2/48545/0094/28.8.2006 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών  και ότι το αίτημα τους για υπαγωγή του δανείου τους σε ρύθμιση δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί δυνάμει των αποφάσεων 3363/6/2.9.2010 , 3372/3/27.10.2010 , 3384/3/13.1.2011 , 3414/5/1.9.2011 και 3421/7/10.11.2011 του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και  ότι  στις ρυθμίσεις του Ν. 3867/2010 (αναστολή , επιμήκυνση , μερική καταβολή δόσεων κλπ) στις οποίες υπάγονταν το σχετικό αίτημά τους , δεν συμπεριλαμβάνονταν τα τιτλοποιημένα δάνεια.  Τότε  οι  δανειολήπτες  έλαβαν  για  πρώτη  φορά  γνώση  ότι  το  δάνειο  τους  τιτλοποιήθηκε  και  εκχωρήρήθηκε  το  έτος  2006  στην εταιρία  ειδικού  σκοπού  «Grifonas Finance No 1 Plc».

 

Ολοι  αυτοί  οι  δανειολήπτες  παραμένουν  μέχρι  και  σήμερα  εγκλωβισμένοι , διότι  αφενός  δεν  έχουν  την  δυνατότητα  να   προβούν  σε  κάποια  ρύθμιση  του  δανείου  τους  και  αφετέρου  λόγω  της  παρακράτησης  του  μισθού  τους  ή  της  σύνταξη  τους  δεν  δύνανται  να  υπαχθούν  στις  διατάξεις  του  νόμου  Κατσέλη  περί  υπερχρεωμένων  φυσικών προσώπων – εκτός εαν έχουν έτερες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα-  διότι  «αναγκαστικά»  δεν  έφεραν  καμία  απολύτως  ληξιπρόθεσμη  δόση  ανεξάρτητα  αν  στην  πραγματικότητα  δεν  μπορούσαν  αντικειμενικά  να  ανταπεξέλθουν  στα  αναγκαία  έξοδα  μιας  αξιοπρεπούς  διαβίωσης  προσωπικής  και  οικογενειακής .

Η μόνη  οδός  προστασίας  που  τους  απομένει  είναι  η  δικαστική, όπου ο δανειολήπτης   μπορεί να αιτηθεί  την  ρύθμιση  του  δανείου  του  , επικαλούμενος  τις  δραματικές  μειώσεις  του  μισθού  του  καθώς  και  την  αδυναμία  του  ν  ανταπεξέλθει  στις  ανάγκες  διαβίωσης  του ίδιου και της  οικογένειας  του   στηριζόμενος  νομικά,  στις  επιταγές  της  καλής  πίστης  και  των  συναλλακτικών  ηθών  που  προβλέπει  το  άρθρο  288 Α.Κ.  καθώς   και  τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της οικονομικής ελευθερίας , αναλογικότητας,  ισότητας αλλά και ίσης μεταχείρισης των πολιτών , σύμφωνα με τις οποίες ασφαλώς και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την εν γένει έννομη τάξη να προστατεύεται με νόμο ορισμένη μερίδα Ελλήνων πολιτών , πολύ δε περισσότερο ορισμένοι μόνο εκ των δανειοληπτών -δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων- του Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων, και να αφήνονται απροστάτευτοι άλλοι , αυτοί των οποίων τα δάνεια τιτλοποιήθηκαν, όταν για αμφότερους υπάρχει η αδιαμφισβήτητη βούληση και δυνατότητα να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, πλην όμως με τρόπο προσαρμοσμένο στα ισχύοντα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα , αλλά και στην ατομική οικονομική τους κατάσταση , όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατόπιν των κατακόρυφων μειώσεων που έχουν επέλθει στις αποδοχές τους .

Κατ  αυτό  τον  τρόπο  καλείται  πλέον  η  ελληνική  δικαιοσύνη  να  αποκαταστήσει  την  άδικη  μεταχείριση  όλων  αυτών  των  δανειοληπτών  ,  οι  οποίοι  χωρίς  καμία  απολύτως  υπαιτιότητα  και  ευθύνη  βρέθηκαν  όμηροι  εξαιτίας  πολιτικών  αην  τους .  εκτελτιακές  του ς ςοι οποποφάσεων  που  πάρθηκαν  και  εκτελέστηκαν  ερήμην  τους .    

επιστροφή